Poór Edit -Eci blogja-

Vallás
Eci•  2021. április 3. 10:19

ZARÁNDOKÚT /Novella/

             Elvira református családba született. Így az ottani szertartás szerint keresztelték, majd később konfirmált. Felnőttként nem tartotta a liturgiákat fontosnak, így szívesen ismerkedett meg más vallások tanaival, a spirituális úttal. Az egyik nagy álma, szíve legmélyén az volt, hogy szeretett volna egy zarándokúton részt venni. Azonban ezt sohasem mondta senkinek. Nem látott rá lehetőséget.

            Az egyik barátnője Lívia, katolikus volt. Egy napon azzal hívta fel telefonon, hogy a gyülekezetük két napos zarándokútra megy és még éppen két hely van a buszon. Elvirának még a lélegzete is elállt. Itt a várva – várt nagy lehetőség, hogy álmát valóra váltsa. Gyorsan kellett döntenie, mert már csak három nap volt a jelentkezés határidejéig, ráadásul az a két hely nyilván azé lesz, aki hamarabb dönt. A hétköznapok programjaiba sem volt ez beütemezve. Nagyon váratlanul érte, de szeretett volna menni. Kért egy nap gondolkodási időt, hogy a kötött programot valamiképpen elhalassza. Lívia sürgette és mondta, hogy az egyik helyet mindenképpen lefoglalja.

Imádkozott az Úrhoz segítségért, hogy nagyon szeretne ezen a zarándokúton részt venni, de a kötött programot nem tudja áttenni. Másnap délelőtt telefonon kapott értesítést, hogy elmarad a kötött program. Elvira fellélegzett és boldogság öntötte el szívét, lelkét. Azonnal felhívta Líviát, hogy írassa be őt is.

A kétnapos program vázlatát is megkapta. Rögtön látta lesz annyi ideje, hogy találkozhasson a közelben lakó egyik kedves barátnőjével, Alizzal. Fel is hívta megbeszélték, hogy a helyszínen találkoznak és ők is csatlakoznak a zarándokúthoz. Aliz és Elvira távol laktak egymástól, csak egy évben egyszer tudtak szinte személyesen találkozni, telefonon tartották a kapcsolatot. Azonban a szeretet szálai és közös spirituális fejlődésük útja, testvérként kovácsolta őket össze.

Kora reggel indultak busszal a célállomásra, Szentkútra. Elvira ismerte a környéket szerette ezt a szent helyet, amely mindig lenyűgözte. Lélekemelő volt számára, hogy pont ide volt lehetősége elmenni zarándokútra. A buszon közös imádkozással és énekekkel dicsérték az Urat. Fantasztikus tiszta erőket lehetett érezni. A buszt fényes angyalok vették körül és kísérték végig.

Megérkezést követően elfoglalták a szállást, majd szeretetvendégség után a programokból szabadon lehetett választani. A templomban több egyházi felekezet tartott misét folyamatosan egész nap. Elvira és Lívia mindegyiken ott volt. Szerették volna a lelküket kellően felkészíteni a másnapi zarándokútra. Elvirát a Ferencesek által tartott mise fogta meg leginkább. Már ősz volt, sárguló levelek hulltak a fákról. Hideg és eső sem számított, csodálatos légkör vette körül a szent helyet.

Másnap reggel Aliz és édesanyja, már ott voltak és csatlakoztak a zarándokokhoz. A viszontlátás öröme, még boldogabbá tette a napot. Csendesen meghatódva ballagtak, stációknál imádkozva meg – megálltak.

Érezni és látni lehetet, azt a tiszta erőt, mely körülvette a zarándokokat. Egy aranyfényű, alagútszerű fényörvény. A stációknál egy – egy Apostol köszöntötte őket. Mélységes alázat, nyugalom, béke és szeretet érzése uralta a lelkeket. Jézus és Mária vezette a bűnbánó zarándokokat. Atya felügyelte az imádkozók lelkeit. Arcokon könnyek peregtek. Alázatos hívők énekétől zengő keresztúton, angyalok alkottak köréjük fénykoszorút. Karmától tisztuló ragyogó energiaszálak, mert az Úr lelkeiket oldozta fel bűneink alól.

            A Jó Isten áldásával végéhez ért a keresztúti zarándok menet. Immár megújulva folytatták életüket. Elvira legcsodálatosabb élménye volt e zarándokút. Örök hálával és szeretettel őrzi mai napig szíve legmélyén.

Debrecen, 2020. október 29.

 

Eci•  2021. március 4. 09:16

A BIZONYSÁGTÉVŐ /Novella/

               Júlia református családban született és annak rendje – módja szerint megkeresztelték, majd tizenhárom évesen konfirmált. Az országban, abban az időben kommunista időszak volt, ebben nőtt fel. A vallást szinte titokban kellett tartani.

             Már gyermekkorában sajátos élménye volt Istennel és angyalokkal, melyet egy álom során kapott meg. Ez annyira mélyen megérintette és felejthetetlen nyomot hagyott benne, hogy sohasem volt kérdés számára a létezésük. A konfirmációra felkészülés során, azonban sok mindent nem értett a Bibliából és kérdéseire sem kapott érthető magyarázatot.

Élte az életét, mint minden más fiatal. Tanult, majd dolgozott becsületesen, mert ez neveltetéséből adódott, de a vallás nem gyakorolt rá nagy hatást. Elérkezett a harmincharmadik évéhez és egy éjszaka úgy befulladt, hogy majdnem belehalt. Ahhoz sem volt ereje, hogy segítséget kérjen, csak fulladozva várta, hogy megéri – e a reggelt. Egyet tehetett, imádkozott. Kérte az Urat, ha még dolga van itt a földi világban, tartsa meg és vezesse útján. Legyen meg az Ő akarata! Isten ezzel megrázta és felébresztette őt földi életviteléből. Jézus pedig kézen fogta és vezette a neki kiszabott életpályán a továbbiakban.

Eleinte erős sugallat hatására olyan könyvek kerültek elé, melyekből egyre inkább megértette a Bibliai történeteket, majd Jézus tanításait. A keskeny út megvilágosodott előtte. Egészségi állapota folyamatosan javult, ahogy ezen az úton haladt. A legsúlyosabb asztmát állapították meg Júliánál, de az évek során mégis tünetmentessé vált, mert a Jézus vezette úton járt. Megtanult, úgy imádkozni, hogy ima közben látta és meghallotta Jézus hangját. Egy akarattal követte tanításait. Rengeteget olvasott, tanult az évek során, mert mindent tudni akart, meg akarta ismerni, érteni Jézust és az Atyát.

Amikor az Úr elérkezettnek látta az időt kérte, hogy tanítsa meg másoknak is mindazt, amit ő már megtanult. Nagy feladat volt ez akkor Júlia életében, aki nem szeretett középpontban lenni, főleg előadást tartani. Meg volt illetődve, hogy hogyan fog alakulni, de tudta ez az Úr akarata és Ő vezetni fogja. Eleinte épp ezért csak a baráti körének és családtagjainak beszélt tanulmányairól és tapasztalatairól, melyeket az Úr adott bizonyságul. Nem hirdette magát sehol, Jézus gondoskodott a tanítványokról. Így folyamatosan volt jelentkező. Ismerősök és ismerőseik, családok, házaspárok, szomszédok egymásnak adták a lehetőséget. Kilenc éven át sokaknak mutatott utat az Úrhoz. Ő maga is sokat tanult ez idő alatt, hiszen a tanulmányok folyamatosak voltak számára.

Egyik alkalommal az Úr arra kérte, hogy írja meg tanulmányait, tapasztalásait, hogy minél többen megismerhessék és ezzel utat mutatva másoknak is, rátaláljanak a keskeny útra. Ismét egy nagy feladat előtt állt. Olyan ellenállhatatlan erővel érintette meg Jézus, tudta vezeti az alkotásaiban. Mindig mindenben az Ő tanácsát követte. Lassan teljesen megváltozott addigi élete. Jézus betöltötte szívét, lelkét egy teljesen új életpályára állította. Boldog volt, kiegyensúlyozott, békés és szeretetteljes. Sokkal magasabb minőségi életet tudott így élni. Más dolgok lettek fontosak az életében. Ez teljesen más megvilágításba helyezte előtte az egész világot és életének fókuszát. Jézus jelenléte olyan bizonyosságot adott számára, mely hitét megingathatatlanul felerősítette. Lélekráncait kisimítva, az Úr folyamatosan formálta jobbá jellemét.

Júlia életpályája így vezetett az Úr szolgálatába és mai napig műveiben hirdeti és dicséri az Urat. Segít másoknak tapasztalatával, hogy rátaláljanak az igazösvény útjára. Hittel alkotni az Úr szolgálatában a legnemesebb feladat.          

 

Debrecen, 2020. augusztus 30.

Eci•  2020. november 22. 09:04

ADVENT ANGYALAI

Advent első vasárnapja,

Első gyertya lángja lobban.

Kicsi angyalok suhannak,

Ezüst szárnyaik csillognak.

 

Kezükben fénylő fáklyával,

Tisztító tüzet hordoznak.

Mindent körbe – körbe járnak,

Urunkról örömhírt hoznak.

 

Mire ellobbannak majd mind

A négy gyertyának lángjai,

Jézus Földre megérkezik,

Sötétség uralma elveszik!

 

Légy hát nagyon boldog ember,

Reménnyel sohase hagyj fel!

Van ki érted szeretettel,

Küzdve – küzd, sohasem hagy el!

Eci•  2020. február 19. 13:27

ISZLÁM

 

 

Az iszlám szó jelentése; beleegyezés,

Allah, / Isten / akaratába.

Követőit muszlimoknak hívják.

Allah, egy Mohamed nevű férfinak

nyilatkozott meg a VII. század elején.

Főleg Közel-Keleten, Észak-Afrika,

és Ázsia egyes területein vált ismerté.

Mohamed, 570 körül született Mekkában,

nemes lelkű nagybátyja nevelte,

ő tevehajcsár és kereskedő lett.

A hegyekbe járt imádkozni, gondolkodni.

Negyvenedik születésnapja körül,

a Hira hegyen lévő barlangban időzött,

amikor Isten szólt hozzá, Gabriel

arkangyalon keresztül.

Kérte, hogy a nép forduljon el a több istenhittől,

és egyedül Allah / arabul Istent jelent/

az igaz Isten, őt tiszteljék.

Később, még további üzeneteket kapott,

amiket lejegyzett a muszlimok szent könyvébe.

Prédikálása során követői száma nőtt.

Népszerűségétől a politikai vezetők

megriadtak, majd szervezkedni kezdtek ellene.

Így híveivel együtt menekülnie kellett.

Mohamed és barátja Abú Bark,

egy barlangban rejtőztek el.

Mohamed, nyugtatta barátját, hogy 

Allah megvédi őket.

Az egyik katona éppen odaért,

de megtorpant, mert egy hatalmas pókhálló

fedte le a barlang bejáratát.

A katonák elvonultak, ők megmenekültek.

Mohamed, ezután rengeteg követőre talált.

Mekkában is elfogadták Isten prófétájának,

vallási vezetőként és államférfiként egyaránt,

nagy tiszteletnek örvendett.

Halála után a muszlimok felett,

kalifák uralkodtak.

Az első Abú Bark volt, Mohamed barátja,

akit az egyik csoport, a szunniták, elfogadták,

Mohamed jogos utódjának.

A másik csoport a síiták azonban a negyedik

kalifát, Mohamed, unokafivérét és vejét,

Alit, ismerték el az első igazi örökösnek.

A Korán az iszlám szent könyve, mely

Allah szavait tartalmazza, amit Mohamedhez intézet.

Ezeket memorizálták, majd hagyomány

útján terjedt, végül lejegyezték.

Az iszlám hit, hét legfontosabb összetevője;

hisz Allahba / az igaz Istenbe /,

az angyalokba, szent könyvekbe,

a prófétákban, az ítélet napjában,

a halál utáni életben, s  hogy mindent

Allah irányít.

A Tenakh és Biblia prófétáiban hisznek,

Ábrahámot, Mózest, Jézust fontos prófétaként

tisztelik, ám Jézust nem tartják Isten fiának.

Szerintük Mohamed volt az utolsó próféta,

aki Istentől tökéletes üzenetet kapta.

Bár sok próféta kapott üzenetet Istentől,

de ezek, nem az eredeti formában maradtak fent.

Muszlimok úgy vélik, a halál után,

minden ember tettei megmérettetnek.

Csak azok tudnak a pokol tüzén eljutni,

a Paradicsomba, akinek a jó tettei,

többet nyomnak a latba, mint a rosszak.

Mind ez az ítélet napján dől el.

A Korán, azt tanítja Isten, mindent az

irányítása alatt tart.

Allah akaratának teljesítésére törekednek,

nem pedig arra, hogy egyéni utat járjanak be.

Az iszlám, öt tartó pillére, a hitvallás,

istentisztelet, alamizsnaadás, böjt, nagy zarándoklat.

Életük során, legalább egyszer,

el kell menniük  Mekkába a Kába-kő szentélyéhez,

melyet hagyomány szerint, Izsák épített.

A tisztaság jeleként, fehér ruházatot viselnek.

A síiták és a szunniták egyformán gondolkodnak,

a Koránról, Mohamedről, Istenről, az

istentisztelet módjáról,

azonban az iszlám tanításainak,

gyakorlati alkalmazásában eltérnek egymástól.

A síiták fontosnak tartják a hitért vállalt szenvedést.

Ali fiát, Husszeint mártírnak tartják, mivel

politikai küzdelmek során gyilkolták meg.

A szúfik személyes kapcsolat kialakítására

törekednek Istennel, és belső tudásukat,

tőle nyerik, síita vagy szunnita is lehet szúfi.

A muszlimok, mecsetben találkoznak

hittársaikkal és együtt imádkoznak.

A fő imatermen kívül, vannak gyermekek

tanítására szánt helyiségek.

Egyes mecseteken egy félhold és egy csillag látható.

Szinte minden mecsetnek van legalább

egy minaretnek nevezett tornya.

A mecset legfontosabb része az imaterem.

Mekka irányába néző falban,

egy fél kör alakú kis fülke van.

Ez a hívők tekintetét Kába irányába fordítja.

Jobbra egy három lépcsős emelvény található,

a középső lépcsőfokról tartják a szent beszédet.

Péntekenként, a déli imára, minden muszlim

férfinak a mecsetbe kell menni.

A nők általában egy elkülönített részen ülnek.

Ima közben be kell fedni a fejüket.

A mecsetbe lépés előtt, az imára való felkészüléshez,

Allah iránti tiszteletből, kezet, kart,

arcot és lábat kell mosni.

Leveszik cipőjüket, hogy az ima helye tiszta maradjon.

A földön ülnek vagy térdelnek.

A mecsetben az istentiszteletet,

imám, a tudás embere vezeti.

Imádkozás, arab nyelven folyik,

és szertartásos mozdulatokkal kísérik.

Egyes muszlimok gyöngyök segítségével

koncentrálnak ima közben.

A Korán tiltja, Allah, Mohamed, sőt

bármilyen ember vagy állat, képi megjelenítését.

Nem engedi a bálványok imádatát.

Az iszlám tanítása szerint, minden életet

Allah teremtett, ezért tisztelni kell.

Igen fontos számukra a család,

kerülni kell mindent, ami azt zavarhatja.

Szerényen kell viselkedniük, ruházkodniuk.

Korán tiltja a disznóhús fogyasztását, mert

tisztátalannak tartja.

Tilos az alkohol, mert az ittas ember elfeledheti

Allah iránti kötelességét.

A csecsemő megszületését követően,

az apa, gyermeke jobb fülébe súgja

az imára hívó szót, innentől a gyermek,

muszlimmá válik.

Hétnapos korában, névadási szertartáson vesz részt.

A hit oktatása, korán elkezdődik,

nincs kimondott nagykorúvá avatási szertartás.

A muszlimokat, soha nem hamvasztják.

A halott testet, jobb oldalára fektetve

helyezik a koporsóba és Mekka felé

fordítva földelnek el.

Az iszlám időszámítás szerinti évben,

tizenkét holdhónap van, amelyek a Hold

fázisain alapulnak.

Két ilyen jelentős ünnepük van,

az Id al-Fitr / böjt vége / és az

Id al-Ahá /áldozat ünnepe/.

Mecsetbe mennek imádkozni ill. az imám

prédikációját meghallgatni.

Ünneplik még, Mohamed születésnapját,

ilyenkor életéről mesélnek történeteket,

felolvasnak a Koránból, imádkoznak,

vallási dalokat énekelnek.

 

Db. 2020.02.

 

 

 

 

 

 

 

Eci•  2020. február 18. 16:31

KERESZTÉNYSÉG

 

 

A legnagyobb vallásként tartják számon.

Jézus tanításaiban hisznek,

Jézus Krisztus a Messiás, Isten fia.

Betlehemben született, Máriától, aki

szűz volt, a Szentlélek által.

Jézus Názáretben nevelkedett,

kitanulta az ácsmesterséget,

apjától, Józseftől.

Harminc éves korában a Jordán folyóban,

Keresztelő János keresztelte meg.

Majd negyven napot töltött a pusztában,

ez alatt a sátán többször megkísértette,

de Jézus mindvégig ellenállt.

Ezután kiválasztott tizenkét tanítványt,

vándorlással terjesztette tanát.

Sokakat meggyógyított és sok csodát tett.

A zsidó vallás vezetői, fenyegetőnek

érezték Jézus népszerűségét,

tanait és cselekedeteit.

Legfontosabb prédikációja a

Hegyi beszéd, melyben tanításai

lényegét foglalta össze, melyek egyben,

Isten törvényei, amiket az embereknek követni kell.

Meg kell bánni Isten törvényével

ellentétes cselekedeteket,

és új életet kell kezdeniük.

Istent, atyjaként emlegette,

a szeretet parancsolatait,

tartotta legfontosabbnak.

Gyakran tanított, szellemi tanulsággal,

szolgáló példázatokkal.

Három évvel később, a Peszah,

zsidó húsvéti ünnep alkalmából,

Jeruzsálembe ment, követőivel és tanítványaival.

Sokan nem értették tanítását,

azt gondolták, földi király,

és megmenti őket a római elnyomás alól.

Amikor csalódtak benne, voltak kik ellene fordultak.

Jézus tanítványaival, elfogyasztotta

 a húsvéti vacsorát, melyet

utolsó vacsoraként ismernek.

Ekkor megtörte a kenyeret, ami a megtöretet

testét szimbolizálja ill. megosztotta velük a bort,

mely az értük kiontatott vérének szimbóluma.

Majd hozzá fűzte, ezt cselekedjétek,

 az én emlékezetemre.

Keresztény ünnepek alkalmával,

Úrvacsora vételnek nevezik.

Ugyanis egyik tanítványa Judás, szövetkezett

 a zsidókkal és törvény elé állították.

Jézust, két tolvajjal együtt keresztre feszítették.

Eltemették, de harmadnapra feltámadt.

Többször megjelent tanítványai előtt,

mielőtt az Atyához felment a Mennyekbe.

Szentirat a Biblia, mely két részből áll.

Az Ótestamentumból és az Újtestamentumból.

Istentiszteleteken felolvasnak belőle,

egyénileg is tanulmányozzák,

útmutatásul szolgál.

Az Ótestamentum / Ószövetség /,

héber nyelven íródott és

nagyjából azonos a zsidó Tenakhkal.

A világ teremtéséről, zsidók törvényeiről szól.

Az Újtestamentum / Újszövetség /,

görögül írták, Jézus, élettörténetéről szól.

Isten és az emberek között létrejött,

új szövetségről számol be.

Tanítása szerint, az üdvözülés Jézus

halálában és feltámadásában,

való hiten alapul.

Az Újtestamentum, huszonhét könyvből áll,

négy evangélium, huszonegy episztola,

az Apostolok cselekedetei, és jelenések könyve.

Máté, Márk, Lukács és János a négy evangélista,

mindegyik Jézus tanításait, életét, halálát,

és feltámadását írja meg saját szemszögéből.

Az Apostolok cselekedetei, Jézus feltámadása,

utáni eseményeket ill. a korai kereszténység

kialakulásának történetét írja le.

Az episztolák, / levelek / többségüket,

a keresztény hitre tért, Pál apostol írta,

melyek tanácsokkal és bátorításokkal,

szolgálnak a keresztény testvéreknek.

A Jelenések könyve, utolsó könyv, mely

a világ végéről alkotott víziókat tartalmazza.

A Biblia, azt tanítja, hogy a bűntelen Jézus,

azért jött a Földre és áldozta fel életét,

hogy lehetővé váljon az emberi

bűnök megbocsájtása.

Sokan hisznek, az ítélet napjának eljövetelében,

amikor az emberek elkövetett cselekedeteik

alapján, lelkük a menybe vagy a pokolba kerül.

A mennyország Isten létezési helye,

míg a pokol Istentől való elszakadás helyszíne.

Jézus halála után, tanításait Apostolok,

és követői terjesztették.

Törökországban, Görögországban, Rómában.

Konstantin, római császár 313-ban áttért,

a keresztényhitre és felvette a birodalom,

elfogadott vallásai közzé.

325-ben zsinatot hívott össze Nicceában,

itt fektették le az alapvető keresztény

hitelveket és hitvallást.

Ebben szerepelt a Szentháromság tana,

mely szerint Isten, három személyt

testesít meg egyben.

Az Atyát, a mindenség teremtőjét,

a fiút, Jézust, és a Szentlelket,

aki, Isten állandó jelenléte a világban.

Később vita támadt Róma püspöke / pápa/,

és Konstantinápoly egyház feje

 / pátriárka/ között.

A keresztényegyház kettéválását okozta.

A Nyugatrómai Birodalom területén,

kialakult a Római Katolikus egyház,

a keleti területen pedig az Ortodox.

A két egyház hitvilága és liturgiája,

eltérő módon fejlődött.

Egyre többen kritizálták a katolikus egyházat,

1517-ben Luther Márton, német pap, támadást

intézett a pápa és más egyházi vezetők ellen.

Kilencvenöt pontban foglalta össze a katolikus

egyház, reformra szolgáló jellemzőit.

Főleg a búcsúcédulák ellen szállt síkra.

Ez azt jelentette, hogy pénzért lehetett megvenni,

és ez által bűnbocsánatot nyert az illető,

Luther elkészítette az első német nyelvű

bibliafordítást, addig latinul olvasták,

de ezt az átlagember nem értette.

Hamarosan más nyelveken is megjelentek

a Biblia fordításai.

Luther szerint, Krisztusba vetett személyes hit,

sokkal fontosabb az egyházi rítusoknál.

Kálvin János, francia származású,

egyház reformer, hozta létre,

azt az egyház szervezetet mely,

később az összes protestáns egyház

alapjául szolgált.

Többnyire egyetértett Luther nézeteivel,

ám hitt, az eleve elrendelés tanába.

Főleg Svájcban, Skóciában váltak

népszerűvé a tanai.

Betiltották a búcsúcédulák árusítását,

ám, sokan visszatértek a katolikus hitre.

Gyűlöletet tápláltak egymás iránt,

így ez vallási háborúhoz vezetett.

Az ökumenizmus kialakulása óta,

a kereszténység sok különböző ágra szakadt.

Istentisztelet helyszínei, templomok, kápolnák.

Az ortodox és katolikus templomok gazdagon

díszítettek, míg a protestáns templomok

és kápolnák egyszerűbbek.

Krisztus, keresztre feszítésére emlékezve,

a templomokat kereszt alakura építették,

az oltár keletre, Jeruzsálem felé néz.

Az istentiszteletet, papok, lelkipásztorok,

lelkészek végzik.

Istentiszteleten a hívek, bibliai olvasmányokat,

majd prédikációkat hallgatnak.

Imák, Himnuszok és egyházi énekek

formájában, Istent dicsőítik vagy

segítségért, megbocsájtásért fohászkodnak hozzá.

A legfontosabb istentisztelet vasárnaponként van.

A keresztények, imán keresztül szólnak Istenhez,

hangosan vagy némán, közösen vagy egyedül.

A szerzetesek és apácák, fogadalmat

tesznek arra, hogy életüket Istennek szentelik.

Feladják vagyonukat, elhagyják családjukat,

barátaikat és a zárda fejének engedelmeskednek.

Főleg tanításokkal, imádkozással,

betegek ápolásával foglalkoznak.

A szerzetesek kolostorban az apácák

zárdában élnek.

A keresztelési és egyéb szertartás,

ágak szerint, különböző.

Számos keresztény ünnep van az év során,

melynek nagy része, Jézus életéhez kötődik.

A nyugati és ortodox egyházak különböző

naptárat használnak, így más időpontokra

esnek az ünnepek.

 

Db. 2020.02.

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom