A világ és mi

Gondolatok
csp01•  2021. május 9. 13:01

Még pár gondolat

Gondolatfoszlányok a létezésről

1. 

A világ négy alapvető kerdése: Miért kelll? Mi kell? Mi van? Mi legyen? Miért kell az, ami kell, az életben, a világon? Mi az, ami kell, amit el kell érni, amit meg kell tenin? Mi van a vilagban? S mit tegyünk ezzel kapcsolatban?

  Egy lehetséges válasz: a Nagy és a Kicsi megkülönböztetése. A Nagy, a van, az igen. A Kicsi, a nincs, a nem. A létezés kell, az, ami mennyisegileg, minőségileg Nagy, Nagyobb, LegNagyobb. A világban egyaránt van Nagy is, Kicsi is. S tegyük a világot minél nagyobbá.

2.

Négy világállapot:

1. az ún. Nagy Nem. A totális nemlét. Nincs és nem létezik semmi. Nem történik semmi. Semmivel, semmi által, sehogy, semennyire, semmiért, stb. A teljes világ, a teljes világtörténelem, a teljes világmindenség nincs. Soha, sehol? Idő és tér sincs. A semmi van? A semmi sincs. Nincs, nincs, nincs, nincs. Sőt, a nincs sincs.

2. A miimállét. A lehető legkevesebb lés a llehető legkisebb létezik. A lehető legkevesebb és a lehető legkisebb történik (meg), a lehető legkevesebb: módon, okból, célból, helyen, időben, eszközzel, előzménnyel, eredménnyel., mértékben, mennyiségben stb. A legkevesebb és a legkisebbek.

3. A maximállét. A lehető legtőbb é a lehető legnagyobb létezik. A lehető legtöbb es a lehető legnagyobb történik (meg) a lehető legtöbb: módon, okból, célból, helyen, időben, eszközzel, előzménnyel, eredménnyel, mértékben, mennyiségben stb. A legtöbb és a legnagyobbak.

4.A mindenlét. Minden van, minden (meg)történik. Mindennel és minden által, minden: módon, okból, célból, helyen, időben, ezközzel, előzménnyel, eredménnyel, mértékben, mennyiségben, stb. Mindez persze csak elméletben, a lehetseges megtörtenések végtelenül nagy száma es bizonyos események egymást kizáró volta miatt.

3.

A történelem a minimálléttől a mindenlét felé haladás. Soserm érheti el, de minden eges pillanattal közeledik hozzá. Minden szívdobbnással, minden lélegzetvétellel. Minden egyes lépéssel-vagy helybenmaradással? Nos, azzal is.

4.

Az bizonyos, hogy a valósag nem a Nagy Nem. Cogito ergo sum, az Én kétségkívül létezik, hisz gondolkodik, hisz tud például gondolni saját létére. A minimumlét azonban lehet a valóság ha csak az Én létezik és minden más csak az ô képzete, csak az ő gondolataiban él.


  Ha Isten létezik, a maximállétnek kell a valóságbak lennie. Fordítva ez nem igaz, lehet, hogy Isten nemlete elengedhetetlen feltétele a vilag legnagyobbságának. 

  Ha Isten létezik, a maximumlét a valósag, Isten mint a legtökéltesebb létező, etkölcsileg is a legtöké!etesebb, csakis a legnagyobbat akarhatja és valósíthatja meg. 

5. 

A maximállét a cél és ennek alapján:

a, legyen minél többféle, végtelenféle létező-ez az ún. vegtelenfékeég

b, mindegyikből llegyen minél több, vegtelenül sok-ez a végtelenszerség

c, mindegyik létezzék minél tovább -ez pedig legyen a végtelenülség .

 Minél többféleség, minél többség, minél továbbság.

  A lehető legtöbbféleség, a lehető legtöbbség, a lehető legtovábbság.

  Mondjuk el:

"mindenféle létező van, ilyenek is vannnak, olyanok is vannak, ez is van, az is van

mindenből végtelenül sok van, az ilyenekből is, az olyanokból is, ebből is, abból is

minden örökké létezik, az ilyenek is, az olyanok is, ez is az is"

Például ilyen formában.

6.

  Minden létezőnek van ún. heyettlétezője. Ami van azáltsl, hogy ő nincs. A téglát kettétöröm, helyettlétezője két féltégla. Ha meghalunk, helyettlétezőnk a nélkülük fennálló emberiség.

  Ha minden nemlétező kisebb mint a helyettlétezője, a maximumlét van.

csp01•  2021. január 21. 15:24

Novespo

Novespo, az eszperantó nyelv egy módosírott változata

Neve: nova Esperanto, röviden novespo.


Csak a nyelvtan tér el helyenként az eszperantóétól

1. A jelen idő -as jeléből az a elhagyható és írásban aposztróffal helyttesíthető:

mi venas, mi ven's=jövök

2. A személyes névmaxok:

mi-én, vi-te, ti ki-maga, ön, maguk, önök, ri=ő, bármely nemben, li-ő hímnemben, shi-ő, nőnemben, ghi=az, élettelen dolog, ni-mi, viji=ti, maguk, önök, iiri=ők, bármely nem, iili-ők, hímnemben, ishi-ők nőnemben, ighi-azok, élettelen dolgok

3. A személyes névnasok végén álló i elhagyható, íírasban aposztróffal: mi-m', vi iras-v' iras=mész

4. Van óhajtó mód, jelen és múlt időben. Jele: -es.

Mi leges=bár olvasnék

Múltban: az esti óhajtó mód jelenben(ses) és ...inta

Mi ses leginta=íbár olvastam volna.


5. Vannak rendhagyó igék

esti=lenni

sas, sis, sos, su, sus, ses

Tagadva: nas, nis, nos,nu, nus, nes

havi

has, his, bos, hu, hus, hes

Tagadva: hasan, hisin, hoson, hun, husun, hesen

povi

pas, pis, pos, pu, pus, pes

Tagadva: pasan, pisin, poson, pun, pusun, pesen

voli

vas, vis, vos, vu, vus, ves

Tagadva: vasan, visin, voson, vun, vusun, vesen

devi

das, deis, dos, deu, dus, des

Tagadva: dasan, deisin, doson, dun, dusun, desen

A múlt nem dis, mert az igekötőként azt jelenti: szétt. A felszólító mód nem du, mert az számnévként kettőt jelent.

scii

secas, secis, secos, secu, secus, seces

Tagadva:secasan, secisin, secoson, secun, secusun, secesen

fari

fras, fris, fros, fru, frus, fres

Tagadva:

frasan, frisin, froson, frun, frusun, fresen

okazi

zokas, zokis, ziokos, zoku, zokus, zokes

Tagadva: zokasan, zokisin, zokoson, zokun, zokosun, zokesen

6. Van részes eset. Egyes számban -al, többes számban -ajla: 

la knabal-a fiúnak, la knabajla=a fiúknak

7. Van ok- és céleset. Egyes számban -il, többes számban -ijli

libril-a könyvért, !ibijli=könyvekért

8. A hímnem jele a vir - prefixum.

homo=ember, virhomo=férfi, homino=nő

malsanulo=a beteg ember (nő vagy férfi), malsanulino=a beteg nő, virmalsanulo=a beteg férfi

És: atro=szülő, viratro vagy patro=apa, atrino vagy mattro=anya

9. Rendhagyó az elaő tíz sorszám:

una-1., da-2., tra-3., kva=4/, kvia=5., sasa=6., spa=7., aka=8., nava=9., daka=10.

10. Az eldöntendő kérdés chu kérdőszavàból az u kieshet:,

Chu ankau  iki? vagy ch' ankau iki?,=ők is?

10. Ugyanígy kieshet a je és a pri viszonyszók magánhangzója:

je ili vagy j' ili, pri io vagy pr' io

11. A főnévvégi o elmaradhat többes számban és tárgyesetben is, ha van ott valami, ami je!zi a számot és az esetet. 

grandajn domojn=grandajn dom"-nagy házakat. A granda többes száma és tárgyesete elég.

tiujn florrojn=tuijn flor'. -azokat a virágokat. A tiu többes száma és tárgyesete elég.

csp01•  2021. január 21. 12:34

Migram

Egy nyelvtervezet, neve: migram.

Migram=mimimum és grammatika(nyelvtan) összevonva. Minimális nyelvtan. 


14 hang: a(=à) e i o u 

p t k l m n v j s(=sz)


Minden szó az első szótagján hangsúlyos. 

Minden fonetikusan írandó.

 Hosszú hang nincs. 

Szó elején és végén nem lehet mássalhangzó-kapcsolat. Szó belsejében csak két massalhangzó állhat maximum egymás mellett.


Minden főnév végén -u van. Többes szám -,s, afőnév végéhez téve. A tárgyat nem jelöljük.

Elöljárószók vannak. Névelők nincsenek.

Pl. ha domu=ház, házat, akkor domus=házakj, házakat


Mindrn melléknév végén -e vsn. A melléknév a főnév előtt és mögött is állhat.

Felfelé fokoztás: ple középfokban, pleje felsőfokban a melléknév végéhez téve. Lefelé fokozás: pli középfokban, pliji felsőfokban a melléknév végéhez téve.

Minden melléknév határozószó is.

Pl. ha bele=szép, akkor beleple=szebb, belepleje=legszebb, belepli=kevésbé szép, belepliji=legkevésbé szép


im=én, in=te, maga, ön, ik=ő, az, ims-mi, ins=ti,, maguk, önök iks=ők, azok

Tárgyesetük: eléjük j - teszünk.  Jim=engem, jiks=őket, azokat, stb.

ili=egymás, jili=egymnást 

és: im domu=házam, in domus=házaid.  Tehát a főnév elpé tett személyes névmás a birtokos névmás.


te=ez, ezt, ta=az, azt, tes=ezek, ezeket, tas=azok, azokat, tee=ilyen, ilyet, tae=olyan, olyat

E-vel közelre, a-val távolra mutatunk


Kérdőszók: vu?=mi? ve?=milyen, vo=ki?


és: po-vu=minden, no-vu=,semmi, lo-vu=valami, ko-vu=akármi, bármi

po-vo=mindenki, no-vo=senki, lo-vo=valaki, ko-vo=akárki, bárki

po-ve=mindenféle, no-ve=semmilyen, lo-ve=valamilyen, po-ve=akármilyen, bármilyen.


Tehát po-=mind-, no-=se, lo-=vala-, ko-=akár, bár


Az ige, a főnévi igenpév a-ra végződik. Sta=lenni. 

Im sta=vagyok, in sta-vagy, ik sta=van, ims sta=vagyunk, ins sta=vagytok, iks sta=vannak

Alany és főnévi igenév, ez a jelen. Megfelelő időhatátozóval múltra és jövőre is utalhat.

ed-az előbb, ad-a múltkor, od-régen

el-mindjárt, al=hamnarosan, ol=egyszer majd


Felszólítás sta im legyek!, sta in=legyél stb. Tehát az alany az állítmány mögé kerül.


Feltételes mód:, im stas=lennék vagy lettem volna, iin stas=lennél vagy lettél volna stb. Tehát +s-szel képezzük.


Szenvedő, passzív ige: cselekvő, aktív ige+sta(=lenni)

Pl. ha lega=olvasni, akkor lega sta=olvasva lenni.

csp01•  2021. január 5. 15:47

Ideális

1. Az ideális állam az, ahol élete minden egyes pillanatában.mindenkinek lehetősége van arra és csak arra, hogy képességei, adottságsi és megérdemeltsége szerint éljen.

2. Az ideális álllan vezetése az ún. diokrácia. Kettős uralom.

Vannak választott, a közösség , a nép által válaasztott és vannak kinevezet vezetők. 

Létezik egy olyan szervezet, amely a rátermett, kormányzásra született embereket tömöríti. Neve pl. Független Politikai Szervezet, FPSZ. Tagjai nem tartozhatnak egyetlen politikai párthoz sem.

  Az állam vezetőit részven választják, részben az FPSZ delegálja. Pl. a parlamenti kjépviselők felét választják, felét az FPSZ nevezi ki. Más példa: két elnök áll az ország élén, egy választott és egy kinevezett. Előbbi kehetne a  kormányfő, utóbbi az államfő. 

  Vannak, akiket a nép ruház fel hatalommal, vannak, akik képességeik alapján jogosultak és kötelesek is a hatalom gyakorlására.

3. Létezik oénz, de mellette van cserekereskedelem is. Adott esetben nemcsak pénzzel, hanem bármi egyébbel is lehet fiztetni, egyébi megállapodás szerint.

csp01•  2020. szeptember 14. 12:17

Az OMNI még egyszer, befejezés

A tudomány megvalósítása pl.:

"Minden nevében:

minden tudomány, a tudomány:  tárgya: ez és az

ez és az=ezek és azok, ilyenek és olyanok, így és úgy, ezekért és azokért, ezek végett és azok végett, ennyi és annyi, ennyire és annyira, itt és ott, ide és oda, innen és onnan,  ekkor és akkor, ettől és attól, eddig és addig, ezekkel és azokkal, ezek által és azok által, ezen eszközökel és azon eszközökkel, ezen előzményekkel és azon előzményekkel, ezen eredményekkel és azon eredményekkel, ilyen körülmények között és olyan körülmények között, egyebek: ..., ..., ..., ... stb. 

Ezek lehetnek konkrétan az ilyen és olyan tudományoknál, ennél és annál a tudománynál. 

minden tudomány, a tudomány: tárgyairól mindent

tárgyai: 1. ezek és azok, 2. ezek és azok 3. ezek és azok, 4. ezek és azok stb.

Ezek is konkrétan az ilyen és olyan tudományoknál, ennél és annál a tudománynál.

  Továbbá: 

minden tudomány, a tudomány: mindenki műveli, ez is, az is"

A művészet megvalósulása:

" Minden nevében:

minden művészeti ágban: minden mű-elkészült, az ilyen művek is-elkédzültek, az olyan művek is-elkészültek, ez a mű is-elkészült, az a mű is-elkészült

a műalkotás elemzései, interpretációi:

mindegyik=ezek és azok, az ilyenek=ezek és azok, az olyanok=ezek és azok, ez=ezek és azok, az=ezek és azok

műalkotások mindenről:

mindenről: 1. elkészült, 2. elkészült, 3. elkészült, 4. elkészült, stb.

az ilyenekről: 1. elkészült, 2. elkészült, 3. elkészült 4. elkészült, stb. 

az olyanokról: 1. elkészült, 2. elkészült, 3. elkészült, 4. elkészült stb.

erről is: 1. elkészült, 2. elkészült, 3. elkészült, 4. elkészült, stb.

arról is: 1. elkészült, 2. elkészült, 3. elkészült, 4. elkészült stb.

a mű minden hatása-megtörtént, az ilyen hatásai is-megtörténtek, az olyan hatásai is-megtörténtek, ez a hatása is-megtörtént, az a hatása is-megtörtént

mindenről: mindenféle művek-elkészültek, ilyenek is-elkészültek, olyanok is-elkészültek, ez a mű is-elkészült, az a mű is-elkészült

minden művészeti ág: mindenki műveli, ez is, az is

egyebek: 1. ..., 2. ..., 3. ..., 4. ... stb."

Rövidebben, pl.:

"Minden nevében:

a tudomány   tárgya=X, X=ezek és azok, a tudományt mindenki műveli"

"Minden nevében:

minden műalkotás-elkészült

a mű minden hatása-megtörtént

a mű minden értelmezése-megtörtént

mindenről műalkotás-elkészült

mindenki művész-megtörtént"

  Valamilyen effajta formában ezeket is megtesszük. Életünk folyamán legalább egyszer. 

Valamint rendszeresen tegyük meg az ún. "mindenmegtörténtetést". Minden, az összes esemény, az összes eddigi, az összes jelenlegi és az összes leendő

esemény és az összes soha meg nem történő, de lehetséges, az összes soha meg nem történő és nem is lehetséges esemény szükség szerinti megtétele, megtörténése, megtörténtetése.

"Minden nevében:

minden szükség szerint van, létezik, (meg)történik-megvan"

Hosszabb formában:

"Minden nevében:

minden szükség szerint van-megvan, az ilyenek is szükség szerint vannak-megvannak, az olyanok is szükség szerint vannak-megvannak, ez is szükség szerint van-megvan, az is szükség szerint van-megvan"

  A mindenmegtörténtetés, mindennek, lényegében a teljes történelemnek a legalább ilyen megtétele fontos képességünk és így kötelességünk is.

  Szükséges része a világ megvalósultságának.

10. Etikánkat a beteljesülés (megvalósulás, jóvá, igazság) szabja meg, alapozza meg. A helyes, a Helyes, a HELYES a beteljesülhetőség. Minden, ami ezt ellősegíti, eredménezi, hozzá elvezet. Megkönnyíti, meggyorsítja. Neki feltétele. A megvalósulás, a jóvá, az igazság lehetősége. A helytelen, a Helytelen, a HELYTELEN a beteljesülhetetlenség, a megvalósulás, a jóvá és az igazságszolgáltatás lehetelensége, akadálya-korlátja.

  Erkölcsiségünkhöz hozzátartozzék a jó ilyen formájú megtétele:

"Minden nevében:

a jó=ezek és azok

minden jó megtörténik-megvan, az ilyen jók is megtörténnek-megvannak, az olyan jók is megtörténnek.megvannak, ez a jó is megtörténik-megvan, az a jó is megtörténik-megvan

a jó(k) mindennel-megvan, az ilyenekkel is-megvannak, az olyanokkal is-megvannak, ezzel is-megvannak, azzal is megvannak

a jó(k) minden által-megvan, az ilyenek által is-megvan, az olyanok által is-megvan, ez által is-megvan, az által is-megvan

a rossz=ezek és azok

semmi rossz-nincs, az ilyen rosszak-sincsenek, az olyan rosszak-sincsenek, ez a rossz-sincs, az a rossz-sincs

a rossz(ak) semmivel-nincs, az ilyenekkel-sincs, az olyanokal-sincs, ezzel-sincs, azzal-sincs

a rossz(ak) semmi által-sincs, az ilyenek által-sincs, az olyanok által-sincs, ez által-sincs, az által-sincs

"A jót akarom és választom és teszem mrg és hirdetem és képviselem és érvényesítem és terjesztem stb. mindig és mindenben. A rosszat elutasítom, megvetem, elítélem, kerülöm stb. mindig és mindenben."

  Életünkben legkevesebb egyszer. Ez is.

11. A "világbanságunk":  Minden létezőnek van úgynevezett és úgynevezhető világbansága. Az ő helye, szerepe a világban. Valami, ami, az, ami ő-és csak ő, az övé és csak az övé. Más, másé talán nem is tud, nem is tudna lenni. Az ő egyedi, egyéni ősége. Törekedjünk arra, hogy kiépítsük világbanságunkat. Tegyük fel a kérdést: mi vagyok, mi legyek, mi tudok lenni én és csak én a világban, a világhoz képest? Milyenségem, adottságaim, tulajdonságaim és képességeim által? Esetleg sorsom történetem révén is. A megtörténéseim által. A velem történtek által. A tetteim által.

"Minden nevében:

minden világbansága: ezek és azok-megvan

az ilyenek világbansága: ezek és azok-megvan

az olyanok világbansága: ezek és azok-megvan

ennek a világbansága: ezek és azok-megvan

annak a világbansága: ezek és azok-megvan


a világbanság: 1. a milyenségből: ezek és azok-megvan 2. a létezővel történőkből: ezek és azok-megvan, 3. a létező által történőkből: ezek és azok-megvan

a szükséges világbanság: ezek és azok-megvan

a szabad világbanság: ezek és azok-megvan 

és csak képletesen a tilos világbanság: ezek és azok-megvan"

Szükséges világbanság-ami ő kell, hogy legyen a világban, szabad világbanság-ami ő szabad, hogy legyen a világban, tilos világanság-ami ő tilos, nem szabad, hogy legyen a világban.

"Minden nevében:

A biztos világbanság: ezek és azok-megvan

a lehetséges világbanság: ezek és azok-megvan

a lehetetetlen világbanság: ezek és azok-megvan"

Biztos világbanság-ami a létező biztosan, mindenképp és kikerülhetetlenül a világban, lehetséges világbanság-ami a létező tud, tudna lenni a világban, ám nem feltétlenül az, nem feltétlenül lesz az. Lehetetlen világbanság-ami a létező nem tud, nem tudna lenni semmiképp.

12. Ezten eszme, az omnizmus jelmondata lehet: mindennél minden szükség szerint. Mindennél=mindennel és minden által van, megvan, történik, megtörténik (legyen) meg, történjék (meg)) minden, szükség szerint. A pozitívak valósságosan is, de legalább jelképesen a negatívak csak jelképesen.

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom