A világ és mi

Ajánlat
csp01•  2021. január 5. 15:47

Ideális

1. Az ideális állam az, ahol élete minden egyes pillanatában.mindenkinek lehetősége van arra és csak arra, hogy képességei, adottságsi és megérdemeltsége szerint éljen.

2. Az ideális álllan vezetése az ún. diokrácia. Kettős uralom.

Vannak választott, a közösség , a nép által válaasztott és vannak kinevezet vezetők. 

Létezik egy olyan szervezet, amely a rátermett, kormányzásra született embereket tömöríti. Neve pl. Független Politikai Szervezet, FPSZ. Tagjai nem tartozhatnak egyetlen politikai párthoz sem.

  Az állam vezetőit részven választják, részben az FPSZ delegálja. Pl. a parlamenti kjépviselők felét választják, felét az FPSZ nevezi ki. Más példa: két elnök áll az ország élén, egy választott és egy kinevezett. Előbbi kehetne a  kormányfő, utóbbi az államfő. 

  Vannak, akiket a nép ruház fel hatalommal, vannak, akik képességeik alapján jogosultak és kötelesek is a hatalom gyakorlására.

3. Létezik oénz, de mellette van cserekereskedelem is. Adott esetben nemcsak pénzzel, hanem bármi egyébbel is lehet fiztetni, egyébi megállapodás szerint.

csp01•  2020. szeptember 2. 12:18

4 nagy

A négy nagy kérdés

1. A lét, az élet, a fejlett és értelmes és gondolkodó és intelligens élőlény tevékenysége négy, láátszólag egyszerű kérdéssel kell, hogy kezdődjék.

Ezek:

Miért kell?

Mi kell?

Mi van?

Mi legyen?


Miért kell-ami kell, bármi is az? Mi a szükségesség végső oka? A jó kell? Mi a jó és a rossz? Miért jó, ami jó, miért rossz?

  Kell bármi is?

  Van jó és rossz?

  Mi kell-definiálva a kell fogalmát, meghatárzni, hogy mi kell, mik kellenek?

  Mi van-a valóság feltárása, feltérképezése, fel- és kiderítése, megismerése.

  Mi legyen-a van és a kell egyezése, illetve különbözősége esetén? Például különbözőség esetén egyeztetendőek-e és ha igen, hogyan?


  Ezen kérdések feltétele a felsőbbrendűség, annak kezdete.


2. Miért kell?

  Miért kell, ami kell, bármi is az?

  Kell-e akármi is?

  A jó kell?

  Mi a jó? Miért jó, helyes, miért hasznos, ami jó, ami helyes, hasznos?

  Létezik-e jó és rossz vagy ezek csupán vaz ember által kreált és érzett fogalmak valós, objektív tartalom nélkül, mindenféle objektív és valós tartalom nélkül?

  ...


3.  Az én definícióm a következő:

  jó az, ami a létet, a vant, a megtörténést-megtörténtséget eredményezi. Előidézi, realizálja, megkönnyíti, megteremti,  elvezet hozzá stb. A nagyobb, a legnagyobb, a több, a legtöbb létet. Sok és nagy-mennyiségileg és minőségileg. Minőségileg-alsóbb- és felsőbbrendű lét. A lét annál magasabb rendű, minél összetettebb, minél bonyolultab megtörténéseket jelent.

4. Minden kell. A minden kell. A (leg)több, a (leg)nagyobb kell (a leg)inkább.

  Minden egyes helyzetben a lehetőségek közül az kell, az legyen, amelyik legtöbb és legnagyobb(=legmagasabb szintű) létet erdményezi.

5. Mi kell?

  Kell=a lét, a van, az Igen, a megtörténés.

  Tilos=a nemlét, a nincs, a Nem, a megtörténetlenség. 

6. Mi van?

  A maximális lét=a (lehető) legtöbb és a (lehető) legnagyobb lét. A (lehető) legtöbb és a (lehető) legnagyobb történik (meg) a (lehető) legtöbbel és a (lehető) legtöbb által, a (lehető) legnagyobbakkal és a (lehető) legnagyobbak által. 

 A (lehető) legtöbb és a (lehető) legnagyobb: okból, célból, módon, helyen és időben, előzménnyel és eredménnyel, mértékben, mennyiségben, eszközzel. Stb.

  Ellentéte: a minimális lét. a (lehetŐ) legkisebb és a lehető (legkevesebb) lét. A (lehető) legkevesebb és a (lehető) legkisebb történik, történik meg a (lehető) legkevesebbel, a (lehető) legkisebbekkel, a (lehető) legkevesebb által, a (lehető) legkisebbek által.

  A (lehető) legkevesebb és a (lehető) legkiseb: módon, okból, célból, helyen, időben, eszközzel, előzménnyel,  és eredménnyel, mennyiségben és mértékben, stb. 

  Ez a semmi. A teljes, totális, maradéktalan és maximálius, az abszolút nemlét. Semmi nem létezik. Semmi nem történik (meg), semmivel, semmi által.

  Sehogy, soha, sehol, semmiért, semmi miatt és semmi végett, semmi eszközzel, semmi előzmény után, semmi eredménnyel,, semennyi, semennyire... stb. 

  Soha? Nem soha-idő sincs. Sehol? Nem sehol-tér sincs.


  A valóság nem a semmi-az Én biztosan létezik, én biztosan létezem, hiszen gondolkodom és cselekszem és akarok és érzek. Gondolok arra, hogy létezem. Cogito, ergo sum. Lehet, hogy minden egyéb csupán az én képzetem, csak az én tudatomban létezik-persze akkor is, ott is, úgy is létezik-de én mindenképp nem gondolati létező vagyok.


  Vajon a maximális lét a valóság?

  Ezt nem tudhatjuk.

  X létező megsemmisül, pedig még létezhetne eddig vagy akár addig is. Történhetne vele/általa még ez/az, léte növekedhetne. S érdemes lenne megtörténnie általa/vele még annak, hogy:     vagy annak is, hogy:     . Ám ki tudja, lehet, hogy így, X megsemmisülése által valami más léte nagyobbodik. Valamié, ami erre inkább rá van szorulva, inkább érdemes mint X. X ezen meg nem történése szükséges a világ maximális megtörténtségéhez, elengedhetetlenül szülkséges.

  Ha a világot a legtökéletesebb létező teremtette és kormányozza-)(a) maximális létűnek kell lennie? Ha valóban a maximális lét a kell, ha a fenti gondolatmenet helyes, az istenség célja csakis ez lehet.

 Vagy általunk ismeretlen és talán megismerhetertlen okból másként cselekszik?...

7. Mi legyen?

  Legyen a maximális lét. ezt célozzuk meg, erre törekedjünk.

  A (lehető) legtöbb, a (lehető) legnagyobbak a (lehető) legtöbbel, a (lehető) legnagyobbakkal, a (lehető) legtöbb által, a (lehető) legnagyobbak által, a (lehető) legtöbb és a (lehető) legnagyobb: módon, okból és célból, helyen és időben, eszközzel, előzménnyel és eredménnyel, mennyiségben és mértékben. Stb. 

  Megvalósításuk része az ún. "mindenmegtörténtetés". Minden esemény szimbolikus megtétele.

  Rövidebb formában például:

  "minden szükség szerint van-megvan"

  Hosszabb formában például:

  "minden szükség szerint van-megvan, az ilyenek is szükség szerint vannak-megvannak, az olyanok is szükség szerint vannak-megvannak, ez is szükség szerint van-megvabn, az is szükség szerint van-megvan"

  Ugyanígy: "Szükség szerint minden van:

minden módom-megvan, minden helyen-megvan, minden időben-megvan, minden okból-megvan, minden célból-megvan, minden eszközzel-megvan, minden előzménnyel-megvan, minden eredménnyel-megvan, minden mértékben-megvan, minden mennyiségben-megvan, mindennel-megvan, minden által-megvan, minden egyebek-megvannak"

Még hosszabban akár: "Szükség szerint minden van:

mindn módon-megvan, az ilyen módokon-megvan, az olyan módokon-megvan, ezen a módon-megvan, azon a módon-megvan, 

minden helyen-megvan, az ilyen helyeken-megvan, az olyan helyeken-megvan, ezen a helyen-megvan, azon a helyen-megvan

minden időben-megvan, az ilyen időkben-megvan, az olyan időkben-megvan, ebben az időben-megvan, abban az időben-megvan

minden okból-megvan, az ilyen okokból-megvan, az olyan okokból-megvan, ezen okból-megvan, azon okból-megvan

minden célból-megvan, az ilyen célokból-megvan, az olyan célokból-megvan, ezen célból-megvan, azon célból-megvan

minden eszközzel-megvan, az ilyen eszközökkel-megvan, az olyan eszközökkel-megvan, ezen eszközzel-megvan, azon eszközzel-megvan

minden előzménnyel-megvan, az ilyen előzményekkel-megvan, az olyan előzményekkel-megvan, ezen előzménnyel-megvan, azon előzménnyel-megvan

minden eredménnyel-megvan, az ilyen eredményekkel-megvan, az olyan erdményekkel-megvan, ezen eredménnyel-megvan, azon eredménnyel-megvan

minden mértékben-megvan, ilyen mértékekeben-megvan, olyan mértékekben-megvan, ezen mértékben-megvan, azon mértékekben-megvan

minden mennyiségben-megvan, ilyen mennyiségekben-megvan, olyan mennyiségekben-megvan, ezen mennnyiségben-megvan, azon mennyiségben-megvan

mindennel-megvan, az ilyenekkel-megvan, az olyanokkal-megvan, ezzel-megvan, azzal-megvan

minden által-megvan, az ilyenek által-megvan, az olyanok által-megvan, ez által-megvan, az által-megvan

mindenért-megvan, az ilyenekért-megvan, az olyanokért-megvan, ezért-megvan, azért-megvan

minden egyéb-megvan, az ilyen egyebek-megvan, az olyan egyebek-megvannak, ez az egyéb-megvan, az az egyéb-megvan"

  Kell: mert nagy(obb, mert sok, mert több, kell a lét, kell a maximális lét. Csak az én verzióm.

8. Miért kell? Mi kell? Mi van? és Mi legyen? Ki-ki megválaszolja őket világlátása, gondolkodásmódja szerint és megcselekszi a válaszokból következő tennivalókat.

9. "Minden nevében:

-Miért kell? A megfelelő válasz(ok)=...

A kell=ezek és azok  A tilos=ezek és azok

A jó=ezek és azok  A rossz=ezek és azok

-Mi kell? A megfelelő válasz(ok)=...

 Kell=ez, az, emez, amaz, ezek, azok, emezek, amazok

-Mi van? A megfelelő válasz(ok)=...

  Van=ez, az, emez, amaz, ezek, azok, emezek, amazok

Mi legyen? A megfelelő válaszok=...

  Legyen=ez, az, emez, amaz, ezek, azok, emezek, amazok

 és van:ez, van: az, van: emez, van: amaz, vannak: ezek, vannak: azok, vannak: emezek, vannak: amazok"

  Legalább így, ilyen formában. Tétessenek meg az élet során legalább egyszer.

csp01•  2020. szeptember 2. 12:16

Lét

Megtörténik

1. A létezés, mibenlétét tekintve nem egyéb mint megtörténés. A létezővel, illetve a létező által történik valami. Ez és/vagy az, ilyen és/vagy olyan, ennyi és/vagy annyi. Létezni=megtörténni. A létező (meg)történik. így és/vagy úgy. ennyire és/vagy annyira.

 S a megtörténés=biztosság, lehetségesség, lehetertlenség.

2. A megtörténéseket, az eseményeket történésekre és cselekvésekre oszthatjuk fel. Történés vagy természetes esemény, ami természerti folyamat agy ami egy élőlény nem akaratlagos tette. Előbbire példa a villámlás, utóbbira, ha kiejtek valamit a kezemből s az leesik a földre. Cseléekvés vagy mestzerséges esemény, ami tudatos elhatározás eredménye. Önmagától nem történik, szándék és döntés előzi meg.

 minden esemény két oldala az aktív és a passzív fél. Aktív-ami által történik, passzív-amivel történik. Más neveken megtörténtető és megtörténtetett, létesítő és létesített, léteztető és léteztetett.

  A villám belevág a fába, ami kigyullad. A villám az aktív fél, a fa és a tűz  a passzív fél. Az égés szempontjából a tűz az aktív, a fa a passzív. 

  Írom ezeket a sorokat. Én vagyok a megtörténtető, a létesítő. A ceruzám, a papír és amit írok a megtörténtetettek, a létesítettek. Persze létesített, léteztetett maga az írás fogalma is.

 A papír szemszögéből nézve a ceruza is megtörténtető. A leírt szöveg szempontjából a papír is.


  A létesítő és a létesített egymás léttársai, létpartnerei.

  A lét maga a lét fogalma mindennek léttársa.

  Minden léttársa önmagának.

  S a jó-rossz fogalma is léttársa mindennek.


  A léttárs lehet szükségszerű és lehet potenciális. Szükségszerű, ha köztük az adott megtörténés mindenképpen végbemegy, mindenképpen bekövetkezik. Az embernek mint biológisi lénynek szükségszerű léttársa az oxigén. Potenciális, ha a megtörténés nem feltétlenül következik be. az embernek például ilyen léttársai a homéroszi eposzok. Tudjuk őket létesíteni úgy, hogy elolvassuk őket, de nem biztos, hogy elolvassuk, hogy ez megtörténik. 

  Lehetetlen léttárs nincs-minden tud mindent létesíteni, minden tud mindent megtörténtetni valahogyan. Pl. hogyan tudja létesíteni mondjuk a C betű mondjuk a jóságot?

  Azt mondjuk: legyen a C betű a jóság jele. C=a jóság. Íme. Máris történt köztük valami. S ebben az eseményben C az aktív, a jóság a passzív. 

  Mi köze lehet az előttem lévő fűszálnak... a sárkányokhoz? Például elképzelem, hogy jön egy sárkány és lelegeli a fűszálat.Ő a megtörténtető, a léteztető, a fű a léteztetett, a megtörténtetett.

  Stb.

  Ha azt mondjuk: minden és minden között minden megtörténik... megtörtént-ebben minden mindennek léttársa lett.

  Másfelől megkülönböztetünk szükséges, szabad és tiltott léttársakat. A szükséges léttárssal ez és ez a közös megtörténés kell, hogy legyen. Pl.  létre kell jönni. A keletkezés, pl. a fogantatás szükséges léttársunk. (De nem minden jön létre, ami létrejöhetne, ezért nem szükségszerű, csak potenciális.)

  A szabad léttárssal való megtörténés nem feltétlenül kell de nem is ártalmas, ha bekövetkezik. Pl. autót vezetni nem tartozik az ember leglényegesebb cselekedetei közé, de nincs kárunkra, ha megtörténik. Az autóvezetés szabad léttársunk.

  Tiltot a léttárs, ha a vele általunk vagy álktala velünk megtörténés valami oknál fogva tilos, káros, negatív. Helytelen, nem megfelelő. A megsemmisülés-a megtörténhetőség elvesztése-tiltott léttársunk (ha a lét a szükség). (De mivel egyszer megsemmisülünk, bármenyire is tilos, mégis szükségszerű léttársunk.)


 A létezés mindennek mindennek mindenben szükségszerű és szükséges létpartnere. Ugyanígy szükségszerű és szükséges létpartnere mindenben minden saját magának is.

3. A létező=(meg)történések alanya.

  Amivel, ami által történik. Amit a megtörténés érint, amire kihat.

  A létező tárgy, élőlény, fogalom vagy esemény.

  a tárgy lehet természetes és lehet mesterséges tárgy. természetes tárgy, ami nem tudatos cselekvés eredménye, a természetben készen található, természeti folyamatok alakítják ki. az égitestek, a szárazföldek és tengerek, a kavicsok, az elemi részecskék, az elemek és vegyületek, de a növények is. Mestersége tárgy, ami valaki által elkészítettetik, valaki létrehozza, megalkotja. Az épületek, a gépkocsik, a könyvek, a telefonok, a műalkotások...

  Az élőlény, az érző, gondolkodó, akaró létező is a létezők külön csoportja, ám e szempontból a tárgyak, a fizikailag létező, konkrét, kézzelfogható dolgok közé sorolhatóak.

  A fogalom elvont, absztrakt létező. Fizikailag nincs. Tudati létező, amely az eseményekben megnyilvánul.

  Az esemény is létező. Az eseményekkel is tud történni ez, az: lefotózzák, megfestik, lejegyzik... Az esemény létezőközti létező. A tárgyak, élőlények, eseményekben léteznek, de az esemény is tud megtörténések, más események alanya lenni, tehát ő is létező.

  Létező-1.fizikai létező (anyagi létező)-1. tárgy,-a, természetes tárgy b, mesterséges tárgy 2. élőlény

             2. fogalom

             3. esemény a, történés, természetes esemény, b, cselekvés, mesterséges esemény

4. A lét tehát megtörténés.

  Ha minden mgtörténik, ami tud-minden mindennel és minden által, minden: okból, célból, módon, mértéknen, mennyiségben, helyen és időben, előzménnyel és eredménnyel, eszközzel... ez estben beáll a csakisméthetség állapota. Csak ismét+lehetségesség. Minden már csak ismétlődni tud. A megtörténhetések, bizonyos megtörténések egymást kizárása miatt ez csak egy elméleti állapot. Bizonyos megtörténések egymást kizárása miatt: olyan események, amelyek közül mindegyik nem történhet meg, egymást kizárják. Nem tudunk az utcasarkon egyszerre jobbra és balra is fordulni. Nem tudjuk ugyanazt ugyanarra a papírra egyszerre tollal és ceruzával is leírni vagy lerajzolni. Nem tudunk egyszerre megsemmisülni és örökké létezni. Stb.

  A csakisméthetség mellett fennáll az ismétendőség vagy az isméthetőség vagy a nemisméthetőség. A megtörténések ismétlődésének szükségessége vagy megengedettsége vagy tilos volta.

  A csakisméthetség kezdetekor ismétni (=ismétlődni, ismételni) kell, később, pl. bizonyos számú ismétlődés-ismétlés után már csak szabad-késleltett isméthetőség.

  A csakisméthetség kezdetekor ismétni kell, később, pl. bizonyos számú ismét után már tilos-késleltetett nemisméthetőség.

  A csakisméthetség kezdetekor ismétni kell, később, pl. bizonyos számú ismét után már csak szabad, még később, pl. újabb bizonyos számú ismét után már tilos-késlelztetett isméthetőség és késleltetett nemisméthetőség.

  Stb. Minden verzió.

csp01•  2020. szeptember 2. 12:16

Faj

A fajokról

1. A tudomány jelen állása szerint 13 milliárd 700 millió évvel ezelőtt bekövetkezett az ősrobbanás, a Nsgy Bumm, létrejött a tér, ami azóta is tágul.

  Majd kialakultak az első égitestek. Jelenleg több százmilliárd galaxis alkotja az univerzumot. 

  S mindegyik feltehetően telis-teke van élettel, egyszerű mikroorganizmusokkal, fewjlettebb élőlényekkel, technikai civilizációkkal.

  Ugyan, legalábbis eddig még nem bukkantunk Földön kívüli élet nyomára-hacsak nincs némi igazság az ufójelenségben-, ám valószínű, hogy nem a miénk az egyetlen lakott égitest és nem mi vagyunk az egyedüli értelmes faj. Az emberi civilizáció bizonyára csupán egy a sok közül.

  2. Felsorolhatunk néhány speciális fajtípust.

-Az ún. tudományos csúcsfaj=amely célba viszi a tudományokat. a fizika, a kémia, a csillagászat, a filozófia és a többi mindarról, amit vizsgál, mindazokról, amiket vizsgál, feltár és leír mindent, maradéktalanul és hiánytalanul és kimerítően és a legpontosabban. A fizika felfedezi az anyagi valóság legelemibb részecskéit is, a csillagászat pontosan leírja a Világegyetem kialakulását, teljes történelmét, a filozófia tökéletesen megválaszolja a Mi? Miért? Hogyan? kérdéseket.

-Az ún. kozmikus csúcsfaj=amely a leginkább, a lehető leginkább meghódítja a kozmoszt. Szülőégitestjéről kiindulva eljut a (lehető) legtávolabbra. Intersztelláris, intergalaktikus utazásokat tesz. A (lehető) legtöbb bolygót, holdat birtokba veszi, ott tarzózkodik, erre-arra használja, esetleg át is alakítja, igényei szerint.

-Az ún. eszmei csúcsfaj=amely kidolgozza, felfedezi és meg is valósítja a tökéletes eszmét, eszméket, a helyes, igaz etikai szabályokat, társadalomépítési elveket, életfilozófiát.

-Az ún. erkölcsi csúcsfaj=amelynek a (lehető) legtöbb tagja a (lehető) legtökéletesebb erkölcsileg.

-Az ún. értelmi csúcsfaj=amely a (lehető) legmagasabb értelmi szinten áll, intelligenciája a (lehető) legmagasabb. 

Végül:

-Az ún. mintafaj, amely mindezeket egyesíti, csúcsfaj tudományosan, kozmikusam eszmeileg, erkölcsileg, értelmileg. A feltehetően csak elméletben létező, létezhető mintafaj.

  (Az emberiség egyikhez sem tartozik. Legalábbis jelenleg még nem ismerjük például a fizikai világ legelemibb építőköveit, legalábbis eddig csak a Holdunkig jutottunk el. Az átlagember erkölcsi kívánnivalót is hagy mafga után és IQ-ja sem a lehető legmagasabb feltételezhetően.)

4. A fajok eszméje, a fajeszme

  Milyen feladatai vannak egy fajnak, egy értelmes, fejlett fajnak?

-Igykezzék mintafajjá, minden tekintetben csúcsfajjá válni

-Teremtsen életet, életeket. Minél többet, minél fejlettebbeket.

_foglalkozzék a világmindenség többi, összes fajával Pl.

1. hozza létre-elméletben, jelképesen, képzelje el a világmindenség valamennyi faját tömörítő-csak elmélertileg létező-közösséget. Olyan közösség, szövetség, amelynek a mindenség összes faja összes élőlénye a tagja.

  "Nevezzük Fajközösségnek. Tagjka, legalább szimbolikusan a kozmosz összes, kivétel nélkül összes faja, mindannyiuk összes, kivétel nélkül összes tagja. Bárhol és bármikor él, élt, fog élni. A Fajközösség célja: 1. minden faj számára biztosítani a fennmaradást, a fejlődést 2. minden fajt mintafajjá, azaz minden szempontból csúcsfajjá fejleszteni 3. együttműködésüket, barátságukt elősegíteni.

  A Fajközösségen belül létezik at Értelem Közössége, ez a ejlett, magas szintű fajokat foglalja magában. a Fajközöség vezetése. a magasabb rendű fajok gyámkodnak az alacsoinyabb rendűek felett. 

  A Fajközösség irányítása: létezik egy nagy testület, amelyben az Értelem Közösségének minden tagja tíz taggal van jelen. Ez hozza a legfontosabb döntéseket. Mellette léteznek speciális feladatokat ellátó szervek. 

  A Fajközösségben van közös kommunikációs mód, amit mindenki jól ismer, ért és használ. A "fajnyelv". "

 Például így, például ez a Fajközösség.

2. állítson emlékművet a mindenség összes fajának, különösen a csúcsfajoknak.

3.

4.
5.   Vezessük be a méltó faj fogalmát. A méltó faj-amely megérdemli azt és/vagy rá van szorulva arra, hogy kiemelten foglalkozzanak, hogy kiemelten foglalkozzunk vele. Kiérdemli például magas szintű erkölcsisége vagy értelmi szintje vagy az általa elértek miatt. Rá van szorulva a vele történtek miatt. A méltó faj-egyes számban, de természetesen mindannyiukat jelenti és tartalmazza. Minden fajt a méltóságával egyenesen arányosan. a fajok eszméje különösen oda kell, hogy figyeljen a méltó faj)ok)ra.

6. A fajeszme, a fajok eszméje a felsorolt feladatok megtételéről szól, minden faj nevében történő megtételéről.

  Központi fogalma: a faj. Az összes faj, a teljes világmindenségben, a teljes világtörténelemben. Az ilyen fajok is, az olyan fajok is. Ez a faj is, az a faj is, emez a faj is, amaz a faj is. Akárhol és akármikor volt/van/lesz. A faj. Egyes szám, de ez mindegyiküket jelenti.

  (De lehet alapfogalma: az élőlény is. Az összes élőlény az egész világmindenségben és az egész világtörténelemben, az ilyenek, az olyanok, ezek, azok. Fajtól és minden mástól függetlenül.)

7. "Minden nevében:

-a faj tudományos csúcsfaj-megvan, a faj kozmikus csúcsfaj-megvan, a faj eszmei csúcsfaj-megvan, a faj erkölcsi csúcsfaj-megvan, a faj értelmi csúcsfaj-megvan, a faj mintafaj-megvan

-a faj életet teremt, hoz létre  -egyszerű életeket-1. megvan, 2. megvan, stb.   -fejlett, értelmes életeket-1. megvan, 2. megvan, stb.

-a Fajközösség  -létrejön-megvan, létezik, működik szükség szerint teljes sikerrel-megvan,   ilyen formájú-megvan, olyan formájú-megvan  minden faj a tagja-megvan, ez a faj is tagja-megvan, az a faj is tagja-megvan 

a "fajnyelv" leírása=ilyen és olyan

mindenki érti, ismeri, használja-megvan

csp01•  2020. szeptember 2. 12:15

Kozmotistaként

Kozmotizmus: a világmindenség eszméje

1. Másutt írtam részletesen az ún. megvalósulásról. A létező, a létezők, a dolgok, minden, bármi, valami megvalósulásáról. A létezővel, mindennel, illetve a létező által, minden által megtörténik mindaz, ami az ő lényege, ami az ő létének értelme, amire ő való és amire ő hivatott. 

  A könyveket (el)olvassák, mindenki és minél többen és minél többször, a járművekkel közlekednek, mindenhonnan mindenhova, minél több helyről minél több helyre, mindenki, minél többen és minél többször. A ceruzákkal, tollakkal írunk és rajzolunk, mindenki mindent, minél többen és minél többet.

  Mindebből kiindulva felvázolhatjuk a kozmosz, az univerzum megvalósulását.

2. Az égitestek azért vannak, hogy dolgok, létezők helyei, hogy különféle események helyszínei legyenek. például természeti létezők-kövek, por, kavicsok, hegyek völgyek, dombok, kráterek, síkságok, ilyen-olyan elemek és vegyületek... Természeti események-csapadék, szél, viharok, tektonikus tevékenység...

  Szükséges, hogy mesterségesen alkotott dolgok, létezők, tárgyak helyei is legyenek, szükséges, hogy cselekvések, mesterséges események helyszínei is legyenek. Szükséges funkciójuk, hogy élőlények otthonául, lakhelyéül szolgáljanak. 

  A csillagok fényükkel és melegükkel életeket tartsansak fenn, tápláljanak, a bolygók és a holdak élőhelyek legyenek.

  A világegyetem lényegének és értelmének fontos része: az élet. Hogy élet legyen benne. Élet és életek, Élet és Életek, ÉLET és ÉLETEK. Különféle életformák, intelligens, gondolkodó életek is, akik civilizációt csinálnak, építkeznek, tudományokat és művészeteket gyártanak.

  Azonban vannak magányos csillagok. amelyek leélik teljes életüket úgy, hogy melegük és fényük nem táplál senkit soha.

  S vannak üres, élettelen bolygók és holdak, amelyeken nem él, nem lakik soha senki, nem is jár ott soha senki, nem is látja őket soha senki.

3. Töltsük meg a kozmoszt legalább jelképesen élettel.

  Nem tudunk eljutni az összes csillaghoz, az összes bolygóra és holdra, nem tudjuk őket benépesíteni.

  Képzeletben, gondolatban, jelképesen... járjuk be ezt és azt az égitestet, csináljunk ott ezt-azt. Játsszuk el az ide való eljutást és az itt megtelepedést.  Írjuk meg, fessük meg, komponáljuk és filmesítsük meg.

  "Minden nevében:

ezen és azon az égitesten: ott vagyunk, itt vagyunk   bejárjuk az egészet-megvan,  megteszünk itt ezt-megvan, azt-megvan  itt pl. épületeket emelünk-megvan  itt lakunk, itt élünk huzamosan-megvan  átalakítjuk, átformáljuk-megvan"

 "Minden nevében:

-az összes csillag:  fénye, melege fenntartja az összes fajt-megvan, ezt a fajt is-megvan, azt a fajt is-megvan

ez a csillag is: fénye, melege fenntartja az összes fajt-megvan, ezt a fajt is-megvan, azt a fajt is-megvan

az a csillag is: fénye, melege fenntartja az összes fajt-megvan, ezt a fajt is-megvan, azt a fajt is-megvan

-az összes csillag: fényével, melegével életeket hoz létre-megvan, ilyen életeket is-megvan, olyan életeket is-megvan

ez a csillag is: fényével, melegével életeket hoz létre-megvan, ilyen életeket is-megvan, olyan életeket is-megvan

az a csillag is: fényével, melegével életeket hoz létre-megvan, ilyen éleket is-megvan, olyan életeket is-megvan

-az összes bolygó, hold (óriásbolygó, törpebolygó, kisbolygó is): benépesíti az összes faj-megvan, ez a faj is-megvan, az a faj is-megvan

ez a bolygó, hold is: benépesíti az összes faj-megvan, ez a faj is-megvan, az a faj is-megvan

az a bolygó, hold is: benépesíti az összes faj-megvan, ez a faj is-megvan, az a faj is-megvan

-az összes bolygó, hold: életek alakulnak ki és léteznek itt-megvan, ilyen életek is-megvan, olyan életek is-megvan

ez a bolygó, hold is: életek alakulnak ki és léteznek itt-megvan, ilyen életek is-megvan, olyan életek is-megvan

az a bolygó, hold is: életek alakulnak ki és léteznek itt-megvan, ilyen életek is-megvan, olyan életek is-megvan"

  "Minden nevében:

az összes égitest: itt is van minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

az ilyen égitestek is-itt is van minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

az olyan égitestek is: itt is van minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

ez az égitest is: itt is van minden-megvan, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan

az az égitest is: itt is van minden, az ilyenek is-megvannak, az olyanok is-megvannak, ez is-megvan, az is-megvan"

  Ezt az elgondolást: a mindenség egésze életeket hordozzon, ennek legalább szimbolikus megvalósítását nevezem kozmotizmusnak.

4. Az égitesteknek természetesen nem a lakóhelység az egyetlen lehetséges és szükséges szerepük. Az égitestek azért is vannak, hogy különféle élettelen létezők (felszíni alakzatok, anyagok stb.) helyei legyenek, hogy különféle természeti események (pl. időjárás) helyszínei legyenek. 

  "Minden nevében:

-az összes égitesten:  mindenféle felszíni alakzat-van, ilyenek is-vannak, olyanok is-vannak  hegyek-vannak, völgyek-vannak, dombok-vannak, árkok-vannak, kráterek-vannak, síkságok-vannak, tavak-vannak, folyók-vannak

  kövek, sziklák-vannak, por-van

  mindenféle anyag-van, ilyenek is-vannak, olyanok is vannak, ez is-van, az is-van 

felhők-vannak, viharok-vannak, csapadékok-vannak, szelek-vannak, villámlások-vannak, mennydörgések-vannak, vulkánkitörések-vannak, földrengések-vannak, 

egyebek-1. vannak, 2. vannak, 3. vannak, 4. vannak stb."

  ... és mindezek külön-külön az ilyen égitestekkel, az olyan égitestekkel, ezzel az égitesttel, azzal az égitesttel is.

 Ez is kozmotizmus, ez is a kozmotizmus. 

 De az élőhelység is egy szükséges szerepük.

5. Az emberiség számára a kozmotizmus elsősorban a Naprendszer birtokba vételét jelenti. Íme, itt van, a közvetlen közelünkben megannyi égitest, bolygó, törpebolygó, kisbolygó, hold. Üresek, élettelenek. 

  Az embernek itt küldetése van. 

  A Naprendszer minél több égitestje legyen minél inkább: emberlátta, emberjárta, emberlakta, emberhagyta. 

  Az emberláttaság űrszondáink révén talán már kellőképpen megtörtént.

  Az emberjártaságban még csak a Holdig jutottunk.

   Szálljunk le a Marsra, Vénuszra, Merkúrra, Plútóra, az óriásbolygók holdjaira! A kisbolygókra... Építsünk bázisokat rajtuk. Éljünk és tevékenykedjünk rajtuk. Legyen rendszeres a köztük és a Föld között az oda-vissza közlekedés. Terraformáljuk őket...

  Bízzunk benne, hogy mindez egyszer megtörténik.

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom