Magyar

Történelem
Azes•  2009. december 26. 22:09

Dícsérő ének Szent László királyról

Szekvencia Szent László királyról

Novae laudis extollamus

(1192 körül)

Új dicséret szava zengjen

a királynak, énekeljen

ujjongásunk dallama.

Mint a lépes méz, az ének

olyan édes, a dicséret

László királyt zengje ma.

 

Királyunknak szóljon ének,

erősítse a dicséret

mennyországi hangjait.

Hitvallóknak ura áldott!

Tőle nyerték a királyok

élet ajándékait.

Dicsőítnek esengve mindenek,

királyoknak gyöngye, ki mennyeket

ígérsz s üdvnek javait.

 

Ó mily boldog s milyen ékes,

szent nevével fényességes,

Várad híres temploma!

Századoknak királya

mosta kezét tisztára,

szenny ne érje már soha.

 

Ő a lépcső, magyar nemzet

rajta lépdel az egeknek

trónjához, Pannónia.

Híre-neve égig szárnyal,

eljut sebes híradással

földünk négy határira.

 

Véle kegyet, áldást nyerünk,

meg is tartván, mit megleltünk

hitvallásunk hajnalán.

Gyógyítja a betegséget,

munkálja az üdvösséget,

ahogy Mózes hajdanán.

 

E házban meghallgatást nyer

mindenre, mit kér az ember,

ha a király pártolja.

Véle semmi kardcsapást,

ellenséges támadást

nem retteg már a haza.

 

Ellenséggel bár csatázva,

a királynak imájára

üdvösséget nyer a nép.

Hit szerzője általa

századokra árasztja

olajának erejét.

 

Ő szerez a magyar népnek,

mely az igaz hitre tért meg,

birodalmi hírnevet.

Idegenek, ellenségek

békességben jól megférnek,

neki engedelmesek.

 

Önlelkéből, rejtettségből

csillag támad a világnak,

tündökölnek a csodák.

Erejével, győzelmével

ellenségnek, barbár népnek

futamítja nagy hadát.

 

Aki őt dicséri, áldja,

bíz a poklot megutálja,

nyavalyáit jóra váltja,

s elűzi ördögeit.

Ki szent voltát megtiszteli,

gyógyulását megnyerheti,

mert a király megsegíti

életre ő híveit.

 

Dicsősége király sarjnak,

áve, üdve magyaroknak,

értünk támadt fényes csillag,

virág ország gyökerén.

Királyt adó szent gyökérzet,

igaz hittel a dicséret

néked is zeng, ember-ének

te neved igézetén.

 

Urunk, ki megkoronáztad,

hallgasd meg, kik itten áldnak,

s szent királyunk hű szolgáit

ez életből egykor átvidd

mennyei palotádba.

Akik hírét együtt zengve

összegyűltünk örvendezve,

add, hogy véle találkozzunk,

és megnyervén eljuthassunk

az örök boldogságra.

Amen.

(Fordította: Csanád Béla)

 

Azes•  2009. december 26. 21:33

Szent László verses zsolozsmája

 

Szent László verses zsolozsmája (1192 körül)

 

A virrasztó zsolozsma (matutinum) antifonái:

 

I. Nokturnus

Gonoszokkal nem cimborált,

útjaikon sohasem járt.

Úr igáját vállra vette,

Isten kedvét: azt kereste.

Amit munkált, amit gondolt,

élete mind tanítás volt.

Őt királlyá Krisztus tette,

támogatta, segítette,

erényekbe öltöztette,

a szent hegyen védelmezte.

Krisztus a te dicsőséged,

győzedelmed, üdvösséged,

ő emelt fel ily magasba,

legyen mindnyájunk oltalma.

 

II. Nokturnus

Az esdeklőt meghallgatta,

Krisztus magához fogadta,

szeretettel neki adta

a legfőbb jót, mint akarta.

Jóakarat védpajzsával,

kegyet hittel, adománnyal

Krisztus, felékesítetted,

és a mennybe fölemelted.

Csodálatos és kifejezhetetlen,

Urunk, a te neved!

Szentünk dicsőségesen

neved zengi fényesen.

Veled él már szüntelen

boldogságos mennyekben.

 

III. Nokturnus

Ki igazságos volt életében

és erős volt Isten kegyelmében,

most az örök fényességben,

a szenteknek seregében

örvend boldog örömében.

László király népünk áldja,

a királyok koronája

ragyog fején, azzal ékes,

ékkövekkel fényességes,

övé a nagy méltóság,

örök égi boldogság.

Az atyai áldást ő megnyerte,

őt magához Isten felemelte,

s életének szolgálata

mindenkinek fénylő példa:

ígért öröksége várta

és mennyei koronája.

 

Himnusz: Regis regum civis ave

Áve, égi király híve,

királyoknak gyöngye, éke,

László, mennynek sorsosa!

Ég királyát hűn követted,

országunkat védelmezted,

légy hazánknak bajnoka.

Menedéke magyaroknak,

Örök-társa angyaloknak,

Égi kegynek eszköze:

Üdvözlégy, ó, kiváltságos,

híres-neves, igazságos

jó ítélet hírnöke.

Vigadozzál magyar nemzet,

harsonáljad, énekeljed,

új királynak új dalod.

Boldog Várad, szálljon híred,

Növekedjék dicsőséged,

Visszhangozzák századok.

Krisztus, földről himnusz szárnyal

hozzád, aki keresztfáddal

magadhoz vonsz népeket.

Szent útja te vagy égbe,

hitvallóknak dicsősége,

Néked áldás, tisztelet.

Amen.

 

(Fordította: Csanád Béla)

 

 

Azes•  2009. december 26. 15:58

ÓMAGYAR MÁRIA-SIRALOM 1250 - 1310

ÓMAGYAR MÁRIA-SIRALOM 1250 - 1310

Eredeti szöveg ------------------ mai értelmezés szerint:

Volék sirolm tudotlon. -----     Valék siralom-tudatlan.
Sirolmol sepedik, -----             Siralomtól süppedek,
Búol oszuk, epedek. -----        Bútól aszok, epedek.
Választ világumtuul - -----       Választ világomtól -
Zsidou, fiodumtuul, -----          Zsidó, fiacskámtól,
Ézes ürümemtüül. -----             Édes örömemtől.
Ó én ézes urodum, -----       Ó, én édes uracskám,
Eggyen igy fiodum! -----       Egyetlenegy fiacskám!
Sirou anyát teküncsed, -----  Síró anyát tekintsed,
Búabeleül kinyuhhad! ----- Bújából kinyujtsad (kihúzzad)!
Szemem künyüel árad, -----   Szemem könnytől árad,
Én junhom buol fárad. -----    Én keblem bútól fárad.
Te vérüd hullottya -----              Te véred hullása
Én junhum olélottya. -----        Én keblem alélása.
Világ világa, -----                         Világ világa
Virágnak virága! -----               Virgának virága!
Keserüen kinzatul, -----         Keservesen kínzatol,
Vos szegekkel veretül. -----  Vas szegekkel veretel.
Uh nekem, én fiom, -----        Ó, nekem, én fiam,
Ézes mézüül! -----     Édes, mint a méz! (Édesb méznél?)
Szegényül (szégyenül?)  szépségüd -Szegényül szépséged,
Vírüd hioll vizeül. -----     Véred ürül (patakzik) vízként.
Sirolmom, fuhászatum - ----Siralmam, fohászkodásom -
Tertetik kiül (ezekkel) -----  Terjed (mutatkozik) kívül
Én junhumnok bel bua, ----- Én keblemnek belső búja,
Ki sumha nim hiül. -----       Mi soha nem hűl (enyhül).
Végy halál engümet, -----      Végy, halál, engemet,
Eggyedüm íllyen, -----               Egyetlenem éljen,
Maraggyun urodum, -----        Maradjon uracskám,
Kit világ féllyen! -----                    Kit világ féljen!
Ó igoz Simeonnok -----           Ó, igaz Simeonnak
Bezzeg szovo ére; ----- Biztos szava ére (beteljesedett);
Én érzem ez bútürűt, -----        Én érzem e bú-tőrt,
Kit níha egíre. -----                     Mit hajdan ígére.
Tüüled válnum (?), -----                Elválnám tőled,
De nüm valállal, -----                       De ne volna,
Hul igy kinzassál, -----                Hogy így kínzatol,
Fiom hallállal. -----                          Fiam, halálra.
Zsidou, mit tész, -----                   Zsidó, mit téssz,
Türvéntelen, -----                           Törvénytelen,
Fiom mert hol -----                         Mert fiam hal
Biüntelen. -----                                   Bűntelen.
Fugva, husztuzva, -----             Fogva, huzogatva,
Üklelve, ketve -----                        Öklelve, kötve
Ülüd. -----                                              Ölöd.
Kegyüggyetük fiomnok, ----- Kegyelmezzetek fiamnak,
Ne légy kegyülm mogomnok, -Ne legyen kegyelem magamnak,
Ovogy halál kináal, -----              Avagy halál kínjával,
Anyát ézes fiáal -----                     Anyát édes fiával
Egyembelű üllyétük! -----            Egyetemben öljétek!

Azes•  2009. december 26. 14:23

Juhász Gyula: Trianon

 

Juhász Gyula: Trianon

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.

 Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

 És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tűnt a dicsőség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!
Ő egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát,
Hol Arany Jánost ringatá a dajka?
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső,
Bírnád feledni Kassa szent halottját?
S lehet feledni az aradi őskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra?

 Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.

 Nem kell beszélni róla sohasem?
De mindig, mindig gondoljunk reá!

 

 

Azes•  2009. december 26. 14:16

Árpád Imája a Honfoglaláskor

Árpád Imája a Honfoglaláskor

 

Boldog Isten nézz ránk a magas egekből,
áraszd ránk mosolyod fénylő napszemedből.
Nemzetek Istene! Add nekünk e földet!
Magyarok Istene! Tarts meg itt bennünket!
Évezredeken át, áldd meg életünket,
viharban és vészben oltalmazz meg minket!
Adj szívünkbe békét, derűs boldogságot,
ne érezzük soha a hontalanságot.
Duna, Tisza partján magyar szóval áldjunk,
ez legyen örökre a mi Szent Országunk.
Legyen minden magyar a Te Fény gyermeked,
pihentesd meg rajtunk áldott tekinteted.

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom